Máy tính V-PLUS

  • V-PLUS cung cấp máy tính cho phòng làm việc giáo viên, văn phòng, máy tính dùng cho lớp học, máy tính dùng cho các phòng học chức năng, máy tính dùng cho phòng tin học.
  • Có đầy đủ các cấu hình phù hợp với tính năng sử dụng theo yêu cầu của đơn vị
Category:

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy tính”